"Soms moet je veranderen om jezelf te blijven"

Redelijke termijn van behandeling na terugwijzing zaak

Gepubliceerd op 15 september 2022
Categorie: Formeel recht

Bestuursrechtelijke procedures dienen binnen een redelijke termijn te worden behandeld. Wanneer de behandeling langer duurt, heeft de belanghebbende recht op een vergoeding voor immateriële schade. De redelijke termijn voor de behandeling in bezwaar en beroep bedraagt twee jaar. Voor de behandeling in hoger beroep geldt een redelijke termijn van twee jaar....

Wijziging verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen bij navordering toegestaan?

Gepubliceerd op 1 september 2022
Categorie: Formeel recht

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de positie die de belastingdienst inneemt in rechtszaken over vrijwillige verbetering van de aanslag....

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

Gepubliceerd op 11 augustus 2022
Categorie: Formeel recht

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte is tijdig ingediend als deze vóór het einde van de termijn door de inspecteur is ontvangen. Wanneer de aangifte te laat wordt ingediend vormt dat een verzuim waarvoor een boete kan worden opgelegd....

Coronapandemie geen reden voor verlenging redelijke termijn

Gepubliceerd op 7 juli 2022
Categorie: Formeel recht

Wanneer de redelijke termijn voor de behandeling van een procedure is overschreden, heeft de belanghebbende in de procedure recht op een vergoeding voor immateriële schade....

Bezwaarschrift in vreemde taal

Gepubliceerd op 30 juni 2022
Categorie: Formeel recht

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift dat in een vreemde taal is gesteld, moet zorgen voor een Nederlandse vertaling als dat voor een goede behandeling van het bezwaar of beroep noodzakelijk is. Wordt de vertaling in een dergelijk geval niet verstrekt, dan kan dat tot gevolg hebben dat het bezwaar of beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard....

Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete

Gepubliceerd op 14 april 2022
Categorie: Formeel recht

In een procedure over opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen omzetbelasting voor Hof Den Bosch is tijdens de zitting een compromis tot stand gekomen. Daarbij zijn partijen overeengekomen dat de opgelegde vergrijpboeten in ieder geval verminderd dienen te worden tot 10% van de te weinig geheven of betaalde belasting....

Strafvervolging dga voor belastingverzuim bv

Gepubliceerd op 31 maart 2022
Categorie: Formeel recht

Volgens de Hoge Raad is strafrechtelijke vervolging van de bestuurder van een rechtspersoon voor een belastingverzuim mogelijk, ook al is voor dat verzuim eerder een boete opgelegd aan de rechtspersoon....

Geen verplichting toezending stukken in bezwaarfase

Gepubliceerd op 31 maart 2022
Categorie: Formeel recht

De indiener van een bezwaarschrift wordt op zijn verzoek gehoord over zijn bezwaar. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht legt het bestuursorgaan het bezwaarschrift en alle op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen gedurende ten minste een week voor belanghebbenden ter inzage....

Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan

Gepubliceerd op 27 januari 2022
Categorie: Formeel recht

Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete oplegt als aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd. Als een boete voor een overtreding is vernietigd, kan daarna voor dezelfde overtreding niet opnieuw een boete worden opgelegd....

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

Gepubliceerd op 25 november 2021
Categorie: Formeel recht

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de vergoeding van (proces)kosten. De richtlijnen gelden voor alle gerechtshoven en vervangen een eerdere versie uit een uitspraak van het hof uit 2018. Deze versie werd overigens alleen door Hof Den Bosch zelf gebruikt....